Referat fra generalforsamling 18. februar 2024

FREDERIKSVÆRK BÅDELAUG

Onsdag den 21. februar 2024

SUMMARISK REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN SØNDAG DEN 18. FEBRUAR 2024

Formanden kunne byde velkommen til 27 fremmødte og udtrykte håbet om en rolig og værdig generalforsamling.

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent og bestyrelsen foreslog Leif Larsen, som blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Formanden fik herefter ordet for beretningen.

Bestyrelsens beretning for 2023.
Igen et år er gået i fred og fordragelighed – sådan skal det være.

Bestyrelsessammensætningen har været uændret i hele perioden. I årets løb har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder og de økonomiske dispositioner har i hovedtrækkene andraget knap kr. 10.000 og fordeler sig således: Bestyrelsesmøder og medlemsarrangementer med kr. 7.886 (svarende til ca. kr. 80 i tilskud pr. deltagende) samt kontorhold med kr. 2.028.

Medlemsstatus er steget fra 128 til 132.

Aktiviteterne i det forgange år har udgjort:
Generalforsamling i februar med 20 fremmødte; Peter og Mikaels brunkål tiltrak ca. 20 deltagere; Pia og Niels’ gule ærter med 18 deltagere; Kontingentindbetaling i marts hvor ca. 53 mødte frem; Standerhejsning i april med 31 deltagere; Frederikketur 13 MAJ havde 30 deltagere; Sct. Hansgrill i juni som tiltrak ca. 40 hoveder; Herretur i september med 9 både og godt 40 deltagere; Standerhaling i november med 20 deltagere.

Klubhuset er fortsat et hyggeligt samlingssted både til hverdag og fest og Kasper styrer det på fin vis – tak for det Kasper. Også tak til Peter som formand billard. Så har vi strammet yderligere op på reglerne omkring udlån af klubhuset gående på, at udlån er til medlemmer, at man skal have været medlem mindst 1 år, samt at der skal være ryddeligt og rent ved afleveringen, hvis man vil have sit depositum på kr. 2.500 tilbage; derudover betales der kr. 500 i leje.

2024, hvad vil det bringe?
Aktivitetskalenderen er udsendt, men finder I på noget andet/mere, så skriv på tavlen.
Klubhuset skal males, et par sternbrædder skal skiftes, skuret trænger til en ordentlig overhaling, husgavlene skal udskiftes, vinder og dør mod vest trænger til udskiftning.
Men der er en del alvor forbundet med dette, så derfor har vi lavet en projekt-vedligeholdelsesplan indeholdende budget og terminer. Derudover stiger porto til kr. 25 og da vi sender godt 200 breve ud om året er der her en merudgift alene på kr. kr. 2.500; elafgifterne er ligeledes steget og merudgiften skønnes at blive ca. kr. 3.500. Altså en forøgelse af de rene driftsomkostninger på ca. kr. 6.000.

Vi er gået ud af 2023 med en balance på godt kr. 90.000, men allerede her i 2024 har vi haft udgifter på ca. kr. 20.000 (hovedsagelig forsikringer) – d.v.s. at vi har i omegnen af kr. 70.000 før kontingentindbetalingen. Det kan umiddelbart lyde af meget, men renovering af klubhuset (vestgavl, vinduer og dør) vil andrage ca. kr. 50.000. Det medfører et restbeløb på kr. 20.000 som tillagt 2024 kontingentet på kr. 50.000 giver kr. 70.000 – det er reelt det, der skal bruges til et driftsår. Alting stiger og hvis vores vedligeholdelsesplan skal have gang på jorden skal den understøttes med noget økonomi, således at vi fortsat har en buffer – hvornår skal varmepumpen eller varmtvandsbeholderen udskiftes eller hvor længe holder taget??

Hvis dette skal kunne lade sig gøre, er det nødvendigt at hæve kontingentet – og bare lige for at lave et hurtigt regnestykke så vil en stigning på kr. 100 betyde en øget indtægt på ca. kr. 13.000 årligt – et beløb som efter bestyrelsens vurdering er nok til at understøtte vedligeholdelsesplanen.
Det overordnede spørgsmål er i virkeligheden, hvad vi ønsker med vores klubhus og kan generalforsamlingen bakke op om projekt-vedligeholdelsesplanen? Hvis JA, så vil der blive fastlagt en arbejdsweekend i april, idet vi regner med frivillig arbejdskraft.
Tak for 2023 og tak for indsatsen til jer, der giver en hånd med både i hverdagen og ved festlige lejligheder. Også tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år.
Dirigenten forespurgte, om der var bemærkninger til beretningen. Der var en bemærkning om, at på sådanne arbejdsdage bør klubhuset lukkes og der skal være passende forplejning, hvilket formanden kvitterede for. Derefter fik beretningen en hånd med på vejen og dermed et JA til projektplanen.

Fremlæggelse af regnskab.
Kassereren Michael Høybye fremlagde regnskabet og svarede beredvilligt på et par tekniske spørgsmål.
Der var 10, som ikke havde betalt kontingent da fristen udløb 31. marts 2023 – en væsentlig bedring.
Der var ingen kritiske spørgsmål, hvorefter regnskabet blev godkendt med akklamation.

Fastsættelse af kontingent mv.
Takstbladet fremlagdes mundtligt og bestyrelsen forslog kontingent hævet med kr. 100. Takstbladet ser herefter således ud: Kontingent kr. 500, indmeldelsesgebyr kr. 100, opkrævningsgebyr kr. 100 og kollektiv ansvarsforsikring kr. 230.
Generalforsamlingen godkendte det nye takstblad.

Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen:
Søren Nielsen blev genvalgt for 2 år; Lars Arnesen og Michael Høybye trådte ud af bestyrelsen; Kasper Sørensen blev nyvalgt for 2 år. Begge blev valgt med akklamation.
Niels Gregart og Søren Søgaard var ikke på valg og bliver siddende.
Som bestyrelsessuppleanter blev Pia Winther og Erling Mangaard genvalgt med akklamation.
Som revisorer blev Helle Harder og Susanne Gregart genvalgt med akklamation.

Eventuelt.
Som kandidat til A.m.b.a. blev Lars Arnesen bragt i forslag til genvalg.
Adgang til klubhuset blev drøftet og bestyrelsen arbejder videre med en venlig med bestemt måde at sige at klubhuset er for medlemmer, deres pårørende og enkelte inviterede gæster.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt og gav ordet tilbage til formanden, som takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen, samt naturligvis generalforsamlingen for valgene, samt god ro og orden.

________________________                                         ____________________________________              
            Niels Gregart                                                                            Leif Larsen
                Referent                                                                                 Dirigent                                                                                                        
Note!
Konstituering af bestyrelsen vil fremgå af hjemmesiden, når det er på plads.

Herefter var der naturligvis sild og ost med lidt drikkelse til – alt i alt havde vi nogle hyggelige timer i godt selskab i dit Bådelaug.