Generalforsamling 2022 samt orientering fra bestyrelsen

Mandag den 1. marts 2022

Med en ny sæson for stævnen afholdtes generalforsamling søndag den 6. februar 2022, idet bemærkes, at generalforsamlingen dækker både 2020 og 2021 som følge af corona-begrænsninger.

  1. SUMMARISK REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN SØNDAG DEN 6. FEBRUAR 2022

Formanden kunne byde velkommen til 24 fremmødte.

Valg af dirigent.

Leif Larsen blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Formanden fik herefter ordet.

1.1. Bestyrelsens beretning for 2020

Året har været noget besynderligt som følge af coronaen. Vi har tilstræbt at følge myndighedernes påbud og anvisninger op på hjemmesiden og tavlen i klubhuset; vi havde også i foråret en periode, hvor vi valgte at lukke klubhuset. Vi siger tak til medlemmerne for at efterleve retningslinierne. Af gode grunde har aktivitetsniveauet naturligvis lidt noget under coronaens skygge.

Bestyrelsessammensætningen har været uændret i perioden.
I årets løb har der været afholdt 8 bestyrelsesmøder og de økonomiske dispositioner heraf har i hovedtrækkene udgjort kr. 1.248 således: Bestyrelsesmøder med kr. 438 og småreparationer med kr. 810.

Medlemsstatus er gået fra 127 til 139.

Aktiviteterne i det forgangne år har udgjort: Generalforsamling i februar med 31 deltagere; kontingentindbetaling i marts hvor ca. 70 lagde vejen forbi klubhuset; standerhejsningen i april blev aflyst som følge af corona; Herreturen i september, som jo egentlig er et Motorbådsklub-arrangement, meldte om en fin tur til Skuldelev i flot vejr og standerhaling i november der også blev aflyst som følge af corona.

Klubhuset har sædvanligvis taget sig godt ud ved klubhusbestyrer Knud og Käthe, som holder det hele i flot orden. Hvad ellers:
– Opsætning af nedløbsrør på skuret er foretaget.
– Eftersyn af udsugningsanlæg – det kører ikke mere i døgndrift.
– Eftersyn af varmepumpe – effekten skulle nu være øget med 25%.
– Justering af terrassens højde og maling af bundremmen er foretaget.
– På loftet er der nu lagt plader/brædder på hele gulvet.
– Den indre gavlvæg på loftet er blevet isoleret.
– OG JA, vi arbejder stadig med en løsning til nøglesystemet – og indrømmet, det går trægt.
– Billard kører fortsat fint, så tak til formand billard, Peter for god styring.
Slut på 2020!

1.2. Bestyrelsens beretning for 2021
Coronaen talte igen sit tydelige sprog med muligheder og begrænsninger; det var dog ikke nødvendigt at lukke klubhuset helt. Så endnu en gang tak til medlemmerne for at respektere og efterleve myndighedernes retningslinier.

Bestyrelsessammensætningen har været uændret i perioden.
I årets løb har der været afholdt 8 bestyrelsesmøder og de økonomiske dispositioner heraf har i hovedtrækkene udgjort kr. 20.450 således: Bestyrelsesmøder med kr. 1.750, medlemsarrangement med kr. 3.700 og nyt nøglesystem med kr. 15.000.

Medlemsstatus er gået fra 139 til 127, idet flere har valgt at afhænde deres både i 2021.

Aktiviteterne i 2022 har været som følger, idet coronaen lagde visse begrænsninger: Generalforsamling i februar blev aflyst; kontingentindbetaling i marts hvor girokort blev udsendt til alle; standerhejsningen i april blev aflyst; Sct. Hans-grill i juni tiltrak 30 deltagere som havde en fin aften; Herreturen i september, som jo egentlig er et Motorbådsklub-arrangement, meldte om en fin tur i flot vejr og standerhalingen i november som blev gennemført med 19 deltagere.

Klubhuset har det fortsat godt, vi har passende med plads, faciliteterne er i orden og der bliver stedse lavet ting og forbedringer, såvel som klubhusbestyrer Knud og Käthe har holdt det hele i flot orden; men i det sene forår valgte Knud at træde fra, så vi siger mange tak for jeres store engagement og vel gennemførte tjeneste. Kasper (Knasthøvleren) stillede sit mandat til rådighed og vi har et fint samarbejde.
Klubhuset i øvrigt: Nyt nøglesystem er installeret; ny vejrstation er installeret; og flagsnoren er udskiftet. Tak til Peter for fortsat at styre billarden på god vis.
Når vi lægger det hele sammen, så har vi et godt og velfungerende klubhus, som skal være og er til brug, gavn og glæde for medlemmerne.

2022, hvad skal det bringe? Aktivitetskalenderen er udsendt, men er der andre ønsker så sig til eller arranger selv og tag gerne andre medlemmer med – det er tilladt at skrive på tavlen.
Vi ser også frem til fællesspisninger og den første er allerede på tavlen – nemlig 19 . marts; godt gået Mikael og Peter.
Klubhuset trænger til maling, så kom ud af cockpittet, hvis du har tid og lyst til at give en hånd med.
Så er der vores hjemmeside – nu kommer den snart, men den har også været corona-ramt.

Tak for årene der gik, – de kommer jo ikke igen og i visse henseender også tak for det. Tak til jer der giver en hånd med og i særdeleshed tak til Knud og Kathe samt Kasper for at vi har et fint klubhus.

Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål/bemærkninger til beretningen, hvilket der ikke var. Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning med en klapsalve.

1.3. Aflæggelse af regnskab. Kassereren gennemgik de omdelte regnskaber og efter nogle få opklarende spørgsmål godkendte Generalforsamlingen regnskaberne med akklamation.
Kassebeholdningen på kr. 88.919 sammenlagt med værdien af klubhuset på kr. 500.000 giver aktiver pr. 31. december 2021 på kr. 588.919.

1.4. Fastlæggelse af kontingent mv. Takstbladet blev fremlagt mundtligt og bestyrelsens forslag var, at takstbladet skulle fortsætte uændret; altså kontingent kr. 400, indmeldelsesgebyr kr. 100, opkrævningsgebyr kr. 100 og den kollektive ansvarsforsikring kr. 230. Generalforsamlingen godkendte takstbladet med akklamation.

1.5. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

1.6. Valg til bestyrelsen m.fl. Som følge af den manglende generalforsamling i 2021 var alle på valg for henholdsvis 1 eller 2 år. Dirigenten forespurgte, om der var andre forslag end de i indkaldelsen anførte – det var der ikke og de blev valgt med akklamation således:

Niels Gregart og Mikael Winther for 1 år; Lars Arnesen, Michael Høybye og Søren Nielsen for 2 år.

Som bestyrelsessuppleanter blev Pia Winther og Erling Mangaard valgt med akklamation.

Som revisorer blev Susanne Gregart og Per Grandorf valgt med akklamation.

1.7. Eventuelt.

Kandidat til A.m.b.a. bestyrelse: Formanden appellerede til, at støtte Lars Arnesens kandidatur.

Pia Winther appellerede til, at man på arbejdsdage i klubhuset kukkede dette for arbejdsroens skyld og at klubben trakterede med lidt at spise og drikke som tak for indsatsen – bestyrelsen tog dette til efterretning som en god ide.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt og gav ordet tilbage til formanden, som takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen, samt naturligvis generalforsamlingen for valgene og tilliden – og ikke mindst en rolig og værdig optræden.

____________________________________ ___________________________________________

Niels Gregart, referent Leif Larsen, dirigent

Mandag den 1. marts 2022

Efter generalforsamlingen havde Steen Hasselriis, formanden for Frederiksværk Havn A.m.b.a. stillet sig til rådighed for at orientere forsamlingen om, hvad der rører sig på havnen; ikke mindst set i lyset af A.m.b.a. ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i september og november sidste år, hvor bølgerne gik højt omkring økonomien.

Steen gennemgik kort vilkårene for den kommende ordinære generalforsamling og skitserede herefter A.m.b.a. bestyrelsesoplæg til projektplaner og 5-årsplan indeholdende prioriteringer og overordnet økonomi. Der var god spørgelyst og dermed fin debat.

Steen appellerede kraftigt til at så mange som muligt deltager på den kommende generalforsamling, som finder sted 13. marts 2022, kl. 1000.

Mange tak til Steen for en god og informativ times tid.

Udnævnelse af æresmedlem: Som det fremgår af foranstående, så er Ole Nielsen (Ole Snus) udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske. Ole har efter det oplyste været med i bestyrelsen lige fra begyndelsen – altså helt tilbage til 1980, så det er ikke for meget at sige, at vi her taler om et garvet bestyrelsesmedlem. Ole har i den siddende bestyrelses tid været moralens vogter og djævlens advokat; når vi andre har været på vej ud af en tangent eller ikke behørigt respekteret tidligere beslutninger, har Ole været god til at sige: ”Hold lige hestene et øjeblik”.

Ole, tak for din lange og tro tjeneste i Bådelauget. Vi udnævner dig hermed til æresmedlem.

Og så var der sild, ost, øl/vand og en brændevin, samt nogle hyggelige timer.

På bestyrelsesmødet tirsdag den 1. marts 2022 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Niels Gregart. Næstformand: Lars Arnesen.

Kasserer: Michael Høybye. Sekretær: Søren Nielsen.

Best. medlem: Michael Winther.

Kontingentindbetaling finder sted i marts dog med en lille ændring foranlediget af A.m.b.a. generalforsamling 13. marts 2022, kl. 1000.

  • Søndag den 6. marts 2022, kl. 1000-1300 – uændret.
  • Søndag den 13. marts 2022,. kl. 1200-1500 – dette er en ændring.

På bestyrelsens vegne

Niels Gregart

Husk nu at checke vores hjemmeside på www.baadlauget.dk eller opslag i klubhuset.

Husk også at deltage i A.m.b.a. generalforsamling søndag den 13. marts; har du ikke mulighed for det, så må du hjertens gerne afgive fuldmagt, så din stemme bliver hørt.

Underskriv fuldmagten og vedlæg side 2 fra indkaldelsen.