Referat fra generalforsamling februar 2020

Frederiksværk Bådelaug

Mandag den 3. februar 2020

Med en ny sæson for stævnen afholdtes generalforsamling søndag den 2. februar 2020.

  1. SUMMARISK REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN SØNDAG DEN 2. FEBRUAR 2020

Formanden kunne byde velkommen til 31 fremmødte.

Valg af dirigent.

Leif Larsen blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Formanden fik herefter ordet.

Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsessammensætningen har i efteråret ændret sig, idet Andreas Hjorth valgte at træde ud af bestyrelsen – tak til Andreas for 6½ år i bestyrelsen. Suppleant Lars Arnesen trådte til – Lars har tidligere været kasserer – så velkommen tilbage i bestyrelsen nu som næstformand.
I årets løb har der været afholdt 9 bestyrelsesmøder og de økonomiske dispositioner heraf har i hovedtrækkene udgjort kr. 32.600 således: Terrassen med ca. kr. 21.000, klubhuset med kr. 3.000, lamper med kr. 1.000, vandvarmer med kr. 2.500, bord-bænkesæt med kr. 4.000 og bestyrelsen med kr. 1.100.

Medlemsstatus er gået fra 125 til 127, så det ligger meget stabilt på dette leje.

Aktiviteterne i det forgangne år har udgjort: Generalforsamling i februar med 21 deltagere, Kontingentindbetaling i marts hvor ca. 60 lagde vejen forbi klubhuset, Standerhejsningen som blev et lille og beskedent arrangement (meget få tilmeldte), Sct. Hansgrill i juni med 28 deltagere, Havnefesten i august hvor Pia og Andreas trak det store læs med planlægning og tilrettelæggelse, Herreturen i september, som jo egentlig er et Motorbådsklub-arrangement, talte 6 både fra Bådelauget og 20-25 hoveder, Standerhaling i november havde deltagelse af 12 personer, samt fællesspisninger hen over vinteren.

Klubhuset har det godt, vi har passende med plads, faciliteterne er i orden og der bliver stedse lavet ting og forbedringer, såvel som klubhusbestyrer Knud og Käthe holder det hele i flot orden – sammen med os andre. Hvad ellers:

  • Færdiggørelse af terrassen i marts – april hvor 15 mand har været i gang på forskellige tidspunkter. Tak til Niels, Michael og Lars (Winther-brødrene), Morten, Erik, Kasper, Lars, Carsten, Per, Knud, Gert og bestyrelsen.
  • Nye og flere lamper er sat op – omsider vil nogen nok sige. Tak til Lars.
  • Vandvarmeren stod af – den er udskiftet. Tak til Lars.
  • Der er anskaffet en gasgrill – og til sommer vil den stå fast ude men låst med en kæde.
  • Skuret har gennemgået en totaloprydning. Tak til Knud.

Da vi for godt 5 år siden var færdige med tilbygningen, var der nogen diskussion om, hvorvidt vi skulle have billard eller ej. Vi fik billard og det synes at være til glæde for flere. Præmissen for billardet var og er, at det skal hvile i sig selv – og det gør det, idet man betaler 2 kr. pr. spil. Det går faktisk så godt, at der er blevet råd til nyt klæde. Så tak til formand billard, Peter for god styring.

Når det hele lægges sammen, så har vi et godt og velfungerende klubhus, som skal være og er til brug, gavn og glæde for medlemmerne – det skal vi værne om sammen.

 2020, hvad skal det bringe? Aktivitetskalenderen er udsendt og taler for sig selv, men er der andre ønsker, så kom til bestyrelsen eller arranger selv og inviter andre medlemmer med. Det er ikke så svært og som de gode eksempler skal nævnes brunkål ved Michael og Peter og gule ærter ved Pia og Niels – det gør de forhåbentlig også i år.
De store og vilde planer er ikke på tapetet, men der er nogle vedligeholdelsesarbejder, der skal laves: Isolering af væggen på loftet, udlægning af gangbrædder på loftet, justering af terrassens højde samt lidt malerarbejde og opsætning af nedløbsrør på skuret.

Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål/bemærkninger til beretningen, hvilket der ikke var.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning med en klapsalve.

Aflæggelse af regnskab. Kassereren gennemgik det omdelte regnskab. I hovedtrækkene har terrasseprojektet trukket en del med ca. kr. 38.000 i alt, hvilket – sammenholdt med de faste udgifter – medfører et underskud på kr. 9.135. Kassebeholdningen på kr. 59.752 sammenlagt med værdien af klubhuset på kr. 500.000 giver aktiver pr. 31. december 2019 på kr. 559.752

Generalforsamlingen godkendte regnskabet med akklamation.

Fastlæggelse af kontingent mv. Takstbladet blev fremlagt mundtligt og bestyrelsens forslag var, at takstbladet skulle fortsætte uændret; altså kontingent kr. 400, indmeldelsesgebyr kr. 100 og opkrævningsgebyr kr. 100. Generalforsamlingen godkendte takstbladet med akklamation.

Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen m.fl. Michael Høybye, Michael Winther og Lars Arnesen var alle på valg. Dirigenten forespurgte, om der var andre – det var der ikke og de blev valgt med akklamation.

Som bestyrelsessuppleanter blev Pia Winther og Søren Nielsen valgt med akklamation.

Som revisorer blev Susanne Gregart og Per Grandorf valgt med akklamation.

Eventuelt.

Kandidat til A.m.b.a. bestyrelse: Formanden appellerede til, at støtte Lars Arnesens kandidatur, idet Bådelaugets bestyrelse helst ser, at det er en fra bestyrelsen, der indgår. Andreas Hjorth er jo som bekendt udtrådt af Bådelaugets bestyrelse og er derudover på valg til A.m.b.a. bestyrelse.

Forholdene omkring bro 0 blev diskuteret, idet en del unges adfærd er stærkt generende for sejlere på specielt bro 0 og bro 1.  Bestyrelsen er opmærksom på det og der er indgivet forslag til A.m.b.a. generalforsamling om dette, den nye bro mellem servicekajen og mastekranen, samt kommunikation fra bestyrelsen.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt og gav ordet tilbage til formanden, som takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen, samt naturligvis generalforsamlingen for valgene og tilliden – og en rolig og værdig optræden.

Og så var der sild, ost, øl/vand og en brændevin, samt nogle hyggelige timer.

  • INFORMATION FRA BESTYRELSEN

På bestyrelsesmødet tirsdag den 4. februar 2020 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand:             Niels Gregart.               Næstformand:    Lars Arnesen.

Kasserer:              Michael Høybye.           Sekretær:             Ole Nielsen.

Best. medlem:     Michael Winther.

På bestyrelsens vegneJ

Niels Gregart

Sign.

Husk nu at checke vores hjemmeside på www.baadlauget.dk eller opslag i klubhuset.