Generalforsamling 2023

FREDERIKSVÆRK BÅDELAUG

Mandag den 13. februar 2023

SUMMARISK REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN SØNDAG DEN 12. FEBRUAR 2023

Formanden kunne byde velkommen til 20 fremmødte og udtrykte håbet om en rolig og værdig generalforsamling.

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent og bestyrelsen foreslog Leif Larsen, som blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Formanden fik herefter ordet for beretningen.

Bestyrelsens beretning for 2022.
2022 er gået uden, at Coronaen har grebet voldsomt forstyrrende ind – vi tilskriver det omtanke, omhu og hensyn til hinanden – sådan skal det være.

Bestyrelsessammensætningen har været uændret i hele perioden. I årets løb har der været afholdt 9 bestyrelsesmøder og de økonomiske dispositioner har i hovedtrækkene andraget ca. kr. 12.000 og fordeler sig således: Bestyrelsesmøder med kr. 702, medlemsarrangementer med kr. 7.083, ”gaver” med kr. 2.800 (hjemmeside, bårebuket og vin) og kontorhold med kr. 1704.

Medlemsstatus er steget fra 127 til 128.

Aktiviteterne i det forgange år har udgjort:

  • Generalforsamling i februar med 24 fremmødte – Ole ”Snus” valgte at fratræde bestyrelsen efter mange års tro tjeneste og vi valgte at gøre Ole til æresmedlem.
  • Peter og Mikaels brunkål tiltrak ca. 20 deltagere.
  • Kontingentindbetaling i marts hvor ca. 65 mødte frem.
  • Standerhejsning i april med 19 deltagere.
  • Sct. Hansgrill i juni som tiltrak 40 hoveder.
  • Herretur i september, som er ved at være et Bådelaugs-arrangement.
  • Standerhaling i november med 26 deltagere.
  • Pia og Niels’ gule ærter i november med 18 deltagere.
  • Jytte og Sørens gløgg-arrangement i december med 17 deltagere.

Klubhuset er fortsat et hyggeligt samlingssted både til hverdag og fest og Kasper styrer det på fin vis – tak for det Kasper.
Også tak til Peter som formand billard.
Vi har strammet op på reglerne omkring udlån gående på, at udlån er til medlemmer, at man skal have været medlem mindst 1 år, samt at der skal være ryddeligt og rent ved afleveringen, hvis man vil have sit depositum på kr. 2.500 tilbage.
Flagsnoren til standeren har drillet meget, men nu skulle den virke – vi krydser fingre.
Vores hjemmeside er kommet op at stå og vi synes selv, den ser rigtig godt ud.

2023, hvad vil det bringe?
Aktivitetskalenderen er udsendt, men finder I på noget andet/mere, så skriv på tavlen.
Klubhuset skal males, et par sternbrædder skal skiftes, skurtaget skal have en overhaling – det tager vi op i løbet af foråret.
I det tidlige forår har vi tidligere nydt brunkål ”mit alles” ved Peter og Mikaels foranstaltning – det ser vi naturligvis frem til igen – og det er fastsat til lørdag den 18. marts; sådan!
Idet sene forår vil vi arbejde på at komme en tur med Frederikke på Arresø – men mere om det senere.

Tak for 2022 og tak for indsatsen fra jer, der giver en hånd med både i hverdagen og ved festlige lejligheder.

Dirigenten forespurgte, om der var bemærkninger til beretningen, hvilket der ikke var. Beretningen fik en hånd med på vejen.

Fremlæggelse af regnskab.
Kassereren Michael Høybye fremlagde regnskabet og fremhævede den høje udgift til el, samt det unødige arbejde med medlemmer, der betaler kontingent (alt) for sent – 22 havde ikke betalt da fristen udløb 31. marts 2022 og den sidste betalte først ved årets udgang!
Der var lidt spørgsmål om gebyrer mv. i forhold til banken, hvorefter regnskabet blev godkendt med akklamation.

Fastsættelse af kontingent mv.
Takstbladet fremlagdes mundtligt og bestyrelsen forslog det uændret således: Kontingent kr. 400, indmeldelsesgebyr kr. 100, opkrævningsgebyr kr. 100 og kollektiv ansvarsforsikring kr. 230. Opkrævningsgebyret blev forslået sat til kr. 400 for at sætte alvor på overfor restanter i forbindelse med kontingentindbetaling. Formanden forslog i stedet at indskrive en ”profylaktisk skideballe” til rette vedkommende.
Generalforsamlingen godkendte på dette grundlag, at takstbladet fortsætter uændret.

Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen:
Niels Gregart blev genvalgt for 2 år og Søren Søgaard blev nyvalgt for 2 år, idet Mikael Winther havde ønsket at træde ud; tak til Mikael for indsatsen gennem flere år.
Michael Høybyes situation havde ændret sig og han blev genvalgt for 1 år.
Lars Arnesen og Søren Nielsen var ikke på valg og bliver siddende.
Som bestyrelsessuppleanter blev Pia Winther og Erling Mangaard genvalgt med akklamation
Som revisorer blev Susanne Gregart genvalgt og Helle Harder nyvalgt med akklamation.

Eventuelt.
Som kandidat til A.m.b.a. blev Søren Nielsen bragt i forslag, idet Per Olsen har ønsket at træde ud.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt og gav ordet tilbage til formanden, som takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen, samt naturligvis generalforsamlingen for valgene, samt god ro og orden.

__Sign.______________________                                         ___Sign._________________________________              
Niels Gregart                                                                           Leif Larsen
Referent                                                                                  Dirigent                                                                                                          
Note!
Efter generalforsamlingen havde Steen Hasselriis, formanden for Frederiksværk Havn A.m.b.a stillet sig til rådighed for en orientering om livet på havnen samt mulighed for spørgsmål og svar.  Ny el på broerne er prioritet 1, men herudover blev der talt om hytteby på Plutten, nyt betalingssystem, servicekaj, mastekran og masteskur – alt naturligvis afhængig af økonomi og dermed over en årrække.

Herefter var der naturligvis sild og ost med lidt drikkelse til – alt i alt havde vi nogle hyggelige timer i godt selskab i dit Bådelaug.